Uchwała antysmogowa

smog

Gmina Brzeg Dolny informuje, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 r. wprowadzającą na obszarze województwa dolnośląskiego, w wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. nr 5155.

Uchwała obowiązuje każdego kto użytkuje instalację, nie zaś tylko tego kto ma tytuł prawny (jest właścicielem instalacji).
1. Od 1 lipca 2018 r. będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
3. Dopuszcza się docelowo stosowanie instalacji, której emisyjność dla pyłu odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, zarówno z automatycznym jak i ręcznym załadunkiem paliwa, bez rusztu awaryjnego (od dnia 1 lipca 2028 r.).
4. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominki, piece) możliwe jest wyposażenie instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).
5. Dla wprowadzanych ograniczeń uchwała wprowadza okresy przejściowe:
od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymogi klasy 5 (oddane do eksploatacji po 30 czerwca 2018 r.);
od dnia 1 lipca 2024 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji pozaklasowych;
od dnia 1 lipca 2028 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji nie spełniających wymagań minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce Instytut Rozwoju Regionalnego irt.wroc.pl praktyczne informację dotyczące przyjętych uchwał.

Poniżej w załączniku treść przyjętej uchwały.
edzienniki.duw.pl
„Uchwała antysmogowa” obowiązuje od 23 grudnia 2017 r.

Polecamy