Harmonogram Wyborów Sołtysów 2019

wyborysołeckie

Zbliżają się wybory Sołtysów – organów wykonawczych Sołectw oraz wybór Członków Rad Sołeckich, które mają wspierać Sołtysów w realizacji zadań. Wybory w naszej Gminie rozpoczną się 25 marca i potrwają do 4 kwietnia.

HARMONOGRAM_IW związku z zarządzeniem wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Brzeg Dolny, Burmistrz Brzegu Dolnego informuje, że prawo do głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów sporządza się listę wyborców na podstawie danych meldunkowych.
Osoby nie zameldowane na terenie sołectwa, lecz faktycznie zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu mogą w terminie do 25 marca 2019 r. złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek winien zawierać następujące informacje:
I. dane dotyczące miejsca obecnego zamieszkania
– imię i nazwisko
– imię ojca
– adres zamieszkania
– datę urodzenia
– nr ewidencyjny PESEL
– datę zamieszkania
II. dane dotyczące miejsca zameldowania
– miejscowość
– ulica
– nr domu

Wniosek powinien zawierać potwierdzenie sołtysa dot. faktu zamieszkania wnioskodawcy w danym sołectwie.

Polecamy