XLII sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Brzeg Dolny na 2022 rok.

30 grudnia 2021 roku radni pochylili się nad projektem uchwały budżetowej, przedstawionej im przez Burmistrza Brzegu Dolnego Pawła Pirka. W trakcie posiedzenia burmistrz przedstawił główne założenia dokumentu.

Największą część budżetu gminy Brzeg Dolny pochłonie w 2022 roku oświata. Na prowadzone przez siebie przedszkola, szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące gmina wyda blisko 33 mln zł.

– We wszystkich samorządach w wydatkach budżetowych przoduje oświata. Nie inaczej jest w gminie Brzeg Dolny. Na szkoły podstawowe planujemy wydać ponad 15 mln zł, na liceum ok. 5 mln zł, a przedszkola będą nas kosztować prawie 7,5 mln zł. Pozostałą część budżetu oświaty pochłoną świetlice szkolne, dowóz uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne oraz kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówił burmistrz Paweł Pirek.

Kolejnymi obszarami, które pochłoną w 2022 roku znaczną część budżetu gminy są:
– pomoc społeczna – blisko 6 mln zł,
– wspieranie rodziny – 13,5 mln zł, przy czym znakomitą część tej kwoty pochłonie wypłata świadczenia 500+,
– kultura – 2,7 mln zł,
– kultura fizyczna – 6,7 mln zł,
– gospodarka komunalna – blisko 11 mln zł,

– W obszarze gospodarki komunalnej szczególnie mnie cieszy spadek wydatków na wodę i ścieki, na które wydamy w 2022 roku ok. 600 tys. zł. To kwota dużo mniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Uszczelniliśmy nasz system kanalizacji ściekowej i poprawiliśmy stan techniczny sieci wodociągowej i tych awarii, podczas których woda uciekała, a myśmy ponosili koszty jest znacznie mniej – wyjaśniał burmistrz.

Za przyjęciem projektu budżetu gminy na 2022 zagłosowali wszyscy radni. Burmistrz podziękował im za jednomyślność:

– Chciałem serdecznie podziękować za takie głosowanie nad budżetem. Ten budżet został przez nas wspólnie wypracowany. Jednakowe podejście do problemów, oczekiwań i do wymogów sytuacji pozwala mieć nadzieję, że budżet będzie dobrze realizowany i że wszyscy z jego realizacji będziemy zadowoleni. Dziękuję również pani skarbnik za to, że tak sumiennie przygotowała tę uchwałę. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do niej żadnych uwag.

Podczas sesji radni przyjęli także uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2022-2032, w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Brzeg Dolny, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych, w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu, a także w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

wm

Polecamy