Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu

W Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym realizowany jest projekt pn. „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu” („WE”), dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów i nauczyciela.

W dniach 15-17 kwietnia dla 56 uczestników projektu „WE” z klas 5, 6, 7 zorganizowane zostały trzydniowe obozy językowe. Zajęcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym w podziale na 6 grup językowych, w tym, 4 grupy języka angielskiego (po 8 – 10 osób w grupie) oraz 2 grupy języka niemieckiego (po 10 osób w grupie). Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony dzieci.

Zajęcia były zorganizowane nieodpłatnie dla uczestników projektu. W trakcie zajęć dzieci miały zagwarantowany ciepły posiłek i napój. Zorganizowano również bezpłatne dowozy dzieci na zajęcia.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów (zajęcia wyrównawcze i rozwijające, z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, językowych ( j. angielski i niemiecki) i dla nauczycieli (zajęcia podnoszące ich kompetencje cyfrowe oraz kompetencje/kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu).
Gmina Brzeg Dolny realizuje projekt w partnerstwie z firmą Syntea S.A oraz z gminami: Dobroszyce i Wołów. Liderem projektu jest Gmina Dobroszyce.

Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny wynosi 231 040,95 zł, a całkowita wartość projektu dla Gminy to: 243 191,88 zł. Okres realizacji projektu: od września 2017 r. do czerwca 2019 r.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Polecamy