Wspólnie po unijne fundusze

A-Michalek

Przedstawiciele 22 dolnośląskich gmin podpisali w Strzelinie porozumienie o współpracy w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego. Porozumienie zawarto w celu wspólnego aplikowania o środki unijne w latach 2021-2027.

– W przyszłej perspektywie finansowej będziemy pozyskiwać fundusze z UE wspólnie z innymi samorządami, zrzeszonymi w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego. Gmina Brzeg Dolny będzie aplikowała o środki wraz z gminami Subregionu Wrocławskiego, m.in. Środą Śląską, Żmigrodem, Wińskiem i Wołowem. Na kolejnych spotkania będziemy zastanawiać się nad zadaniami, które chcielibyśmy w ciągu kolejnych lat u siebie zrealizować. Z pewnością będą to zadania z zakresu ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kultury, ale planujemy też kilka inwestycji infrastrukturalnych. Przed nami jest intensywny okres programowania, nie tylko na poziomie gminy, ale także całego subregionu – mówi Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek.

Podczas spotkania wyłoniono władze porozumienia oraz przedstawiono algorytm podziału środków finansowych wśród gmin subregionu. Z wstępnych założeń wynika, iż Brzeg Dolny w przyszłej perspektywie będzie mógł się starać o przyznanie unijnej dotacji w wysokości ok. 28-30 mln zł.

wm

Polecamy