Uwaga: ptasia grypa!

chicken-g673304382_1920

W związku ze wystąpieniem na terenie gminy Środa Śląska potwierdzonych przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI), Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie minimalizujące jej negatywne skutki na terenie powiatów średzkiego i wołowskiego.

Miejscowości położone w gminie Brzeg Dolny (Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Grodzanów, Naborów) oraz w gminie Wołów (Zagórzyce, Prawików, Stobno, Rataje) znajdują się na terenie obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby.

Zgodnie z rozporządzeniem, na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów
  lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

oraz zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego
  powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zobacz: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów średzkiego i wołowskiego.

Inf.

Polecamy