Pandemia wymusiła wiele zmian

Piotr Smelkowski

O działaniach organizacji pozarządowych w okresie pandemii rozmawiamy z inspektorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Piotrem Smelkowskim.

Jak organizacjom pozarządowym udało się zakończyć miniony rok? Ile projektów udało im się zrealizować przy współudziale finansowym budżetu gminy?

Gmina Brzeg Dolny w 2020 roku na działania organizacji pozarządowych przeznaczyła kwotę 720 tys. zł. Środki te były przydzielane na działania odpowiadające zakresom, o których mowa w programie współpracy, takich jak wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka, krajoznawstwo, działanie na rzecz młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury czy też pomoc społeczna. Największe środki zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej. W roku 2020 przeznaczyliśmy na ten cel 550 tys. zł i większość z tych środków została wykorzystana. Na projekty wynikające z otwartego konkursu przeznaczyliśmy 500 tys. zł. W 2020 roku przy współudziale finansowym budżetu gminy Brzeg Dolny zostało zrealizowane przez organizacje pozarządowe 27 zadań. Problemem roku 2020 było, jak wszyscy wiemy, pojawienie się koronawirusa. Pandemia wymusiła wiele zmian w projektach, które musieliśmy aneksować. Sprawozdania pokazały na ile organizacjom udało się wykorzystać kwoty dotacji. Trzeba podkreślić, że część środków przeznaczonych na realizację zadań poprzez organizacje pozarządowe w roku 2020 nie została skonsumowana. Część organizacji, z powodu sytuacji epidemicznej, nawet nie próbowała o te środki wnioskować.

Czy przez pandemię jakieś projekty całkowicie legły w gruzach?

Tradycyjnie ogłaszane konkursy koncentrują się na turystyce, krajoznawstwie oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Niestety otwarty konkurs poświęcony turystyce, z racji wzrastającego niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem, musiał zostać anulowany. Zaproponowałem burmistrzowi ogłoszenie naboru wniosków w procedurze uproszczonej i udało nam się parę takich projektów zrealizować. Dolnobrzeskie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrealizowało trzy takie projekty, a Towarzystwo Turystyczne Wrzos jeden projekt. Podobnie było z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Burmistrz w ogłoszeniu określił, że oczekuje projektów dla lokalnej społeczności, aby organizacje wiejskie mogły na swoim terenie zorganizować wypoczynek dla dzieci. Takich projektów zrealizowaliśmy cztery. Projekty realizowali „Cichociemni” i organizacje wiejskie.

Działania z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku zawsze mogły liczyć na pomoc samorządu. A jakieś nowości?

Na moją prośbę pojawiły się dodatkowe środki na kulturę. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować wspólnie z Wrocławskim Stowarzyszeniem Operetka Wrocławska, plenerowy koncert operetkowy dla mieszkańców, którzy wysłuchali go z balkonów swoich mieszkań. Dodajmy jeszcze, że tradycyjnie z zakresu pomocy społecznej zrealizowaliśmy projekt polegający na prowadzeniu domu dla bezdomnych mężczyzn na ul. Urazkiej, natomiast z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom projekt wsparcia rodzin i osób uzależnionych.

Duża część funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych trafiła do klubów sportowych, Jak sportowcy poradzili sobie z realizacją projektów?

Okres od początku pandemii jest dla nich szczególnie trudny przez ciągle wprowadzane obostrzenia sanitarne i zawieszane rozgrywki ligowe. Już na samym początku pandemii poprosiłem kluby sportowe, by uważnie przyjrzały się swoim harmonogramom i kalkulacjom. Zaproponowałem im możliwość zmiany formy realizowanych już zadań w formie aneksu do podpisanych umów. Cztery organizacje sportowe o taki aneks wystąpiły. Niestety były również stowarzyszenia sportowe, które musiały zwrócić część środków dotacji, gdyż nie zrealizowały zadania w całości.

Po jakie środki z budżetu gminy będą sięgać organizacje pozarządowe w 2021 roku?

W związku z tym, że w zeszłym roku organizacje nie wykorzystały wszystkich przeznaczonych dla nich środków, w obecnym roku na współpracę ze stowarzyszeniami zaplanowano kwotę 645 tys. zł. To kwota niższa od zaplanowanej na rok 2020, ale odpowiada środkom, po które organizacje sięgnęły w zeszłym roku. W trakcie realizacji są zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nowością jest, że sport finansowany jest w oparciu o nową uchwałę określającą warunki i tryb finansowania rozwoju sportu oraz tradycyjnie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przed nami jeszcze wypoczynek dzieci i młodzieży oraz zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Oferty na realizację tych zadań podobnie jak w zeszłym roku będzie można składać w procedurze uproszczonej.

wm

Polecamy