Informacja w sprawie zwolnień z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

W dniu 10 lutego 2021 r. Rada Miejska w Brzegu Dolnym podjęła uchwałę Nr XXXI/199/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, należnej w 2021 roku.

Uchwała zwalnia posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży z obowiązku uiszczenia II raty opłaty za 2021 rok.
Zwolnienie nastąpi z mocy prawa i nie będzie wymagało złożenia żadnego wniosku, ani decyzji organu zezwalającego.

Polecamy