4 000 000,00 zł dofinansowania na budowę przystani

Nowy-projekt-przystani-2021-r

16 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, podjął uchwałę nr 4538/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym. Na liście zakwalifikowanych znalazł się również  projekt pod nazwą: „Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani i portów rzecznych służącej kanalizacji ruchu turystycznego w celu ochrony i udostępniania cennych przyrodniczo terenów Odry.”

Projekt przygotowany został przez stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. Na budowę blisko 40 km ścieżek rowerowych oraz czterech przystani w Ścinawie, Lubiążu, Dziewinie i Brzegu Dolnym pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 32 milionów złotych, z czego 4 miliony przeznaczone są na inwestycje w Brzegu Dolnym.

Dofinansowanie unijne stanowi aż 85% wartości kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.

Wartość pozyskanego dofinansowania dla gminy Brzeg Dolny to 4 000 000,00 zł. Środki gminy w tym projekcie to kwota 615 000,00 zł.

Zakres prac przy budowie przystani w Brzegu Dolnym:

– Hydrotechnika
– pale/dalby
– pomost przystani + trap + wyposażenie
– pogłębiani dna i remont nabrzeża
– ścianka szczelna
– blok oporowy trapu
– budynek sanitarny
– wiata terenowa
– utwardzenie: dojścia, dojazdy, parking
– utwardzenia, ścieżka szutrowa
– teren zielony
– mała architektura
– oświetlenie terenu

Projekt zakłada też wykonanie segmentowego pomostu składającego się z 6 pojedynczych pontonów pływających w kształcie litery zbliżonej do „H”, wymiary: 48,80m x 24,40m oraz pomost łączący dwie części pomostu dł. 16,06 m.

*Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.*

 

 

 

Polecamy