Wotum zaufania dla Starosty Dziarskiego głosami Koalicji Samorządowej

sesjapowiatowa

27 czerwca obradowali radni powiatowi, podczas spotkania odbyło się kilka ważnych głosowań. Starosta Wołowski otrzymał wotum zaufania głosami koalicji samorządowej, co ciekawe większością głosów dolnobrzeskich radnych. Po raz kolejny na ważnej sesji nie pojawił się Kamil Jeżyna, przypomnijmy po raz pierwszy był nieobecny podczas głosowań w sprawie przekazania prowadzenia Ossolińczyka gminie Brzeg Dolny oraz podczas tej sesji gdzie głosowano udzielenie wotum zaufania.

Poprzedzająca najważniejsze głosowania była debata nad raportem o stanie powiatu wołowskiego, tutaj w imieniu Koalicji Samorządowej obszernie zabrał głos Stanisław Jastrzębski.

Stanisław Jastrzębski

W raporcie ujęte zostały istotne sprawy powiatu, raport został przygotowany technicznie bardzo dobrze, choć brakuje w nim wyszczególnienia choćby sukcesów, nagród, rankingów.  Natomiast zawartość merytoryczna, co do celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych jest oceniana negatywnie. Jeżeli chodzi o analizę budowy dróg, można dojść do wniosku, ze powiat wołowski to tylko gmina Wołów. Wszystkie drogi w Wołowie zostały wykonane przez środki starostwa, bez udziału gminnego dofinansowania. Po macoszemu były traktowane Gmina Wińsko i Brzeg Dolny. Blisko 85 %  wydatków powiatowych zostało w Wołowie. Apeluję w tym miejscu do Starostów o równe traktowanie wszystkich gmin. Podam kolejne przykłady: przez Powiat zostało zatrudnionych pięciu animatorów sportu, uwaga aż 4 w samym Wołowie, kolejny przykład to środki dla organizacji pozarządowych, około 94 % trafiło do Wołowa. Kolejny temat jaki chciałbym poruszyć to windy, zrobiono je w ZSZ w Brzegu Dolnym czy w budynku starostwa, czy te windy był priorytetem? A winda w szpitalu w Brzegu Dolnym, gdzie kobiety w ciąży idą na II piętro, a pacjenci chirurgii korzystają z klatki schodowej, bo winda działa, ale dopiero jak ktoś ją otworzy np. „łyżeczką do cukru”.

Po debacie o stanie powiatu radni głosowali sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego. Od udzielenia wotum zaufania wstrzymał się koalicjant PiS-u Porozumienie Powiatowe Wspólnota, czyli M. Gołąb, B. Granat, M. Nejman, K. Pakulski, U. Wojtyło, a K. Jeżyna był nieobecny. Janusz Dziarski wraz z zarządem otrzymali wotum zaufania, dzięki głosom opozycyjnych radnych (A. Fojt, J. Iskra,  S. Jastrzębski, J. Szumilas, A. Wróbel, Z. Skorupa i W. Kwiek).

Kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r została przegłosowana pozytywnie 9 do 7 wstrzymujących się. Ważna uchwałą tego dnia była – w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.  Tutaj wynik głosowania również był ciekawy od głosu wstrzymali się członkowie Koalicji Samorządowej i część koalicjantów ze Wspólnoty, łączenie wstrzymało się, aż 10 radnych, tylko 6 było za udzieleniem absolutorium. Co to oznacza w praktyce? Że przy nie udzielonym absolutorium przewodniczący rady zwołuje sesję gdzie głosowane być powinno odwołanie zarządu, chyba że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniuje tę uchwałę. Wówczas najbliższa sesja odbędzie się we wrześniu, przez wakacje radni będą mieli czas na przemyślenia, a po upalnym lecie jesień może być również gorąca.

rpo

 

 

 

 

Polecamy