Zakup wyposażenia do świetlic we wsi Godzięcin i Bukowice

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data rozpoczęcia:   II kwartał 2011

Koszt całkowity:    41 589,22 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE –23 669,00  PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny –17 920,22 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podniesienia standardów życia społeczności wiejskiej w Bukowicach i Godzięcinie. W ramach projektu obie świetlice wiejskie wyposażono w sprzęt gastronomiczny, AGD oraz meble. Nowe wyposażenie zostało zakupione do pomieszczeń, w których odbywają się spotkania aktywnych grup społeczności lokalnych oraz kuchni. Zakup wyposażenia do świetlic pozwolił społeczności lokalnej na organizowanie wielu cyklicznych imprez, konferencji, szkoleń oraz różnego rodzaju zajęć dla dzieci.

Powrót >>