Zakup środka transportu oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych w celu uporządkowania systemu gospodarki odpadami na terenach wiejskich Gminy Brzeg Dolny

 

Data rozpoczęcia: II kwartał 2009
Koszt całkowity: 399 786,68 PLN

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 200 000 PLN

Budżet Gminy Brzeg Dolny – 199 786,68 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na.

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 11 luty 2010 roku.
Głównym celem projektu była poprawa warunków ekologicznych życia mieszkańców na terenach wiejskich Gminy Brzeg Dolny poprzez uporządkowanie systemu gospodarki odpadami.

Realizacja operacji obejmowała:

– zakup pojemników do segregacji odpadów na szkło, plastik i odpady organiczne

– zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (bramowiec do opróżniania kontenerów KP7 i pojemników 2,5 m3 + żuraw do opróżniania pojemników do segregacji 1,5 m3)

– nabycie kontenera do zbiorczego opróżniania w/w pojemników

Powrót >>