Waterways Forward – Czas na szlaki wodne

 

Data rozpoczęcia: I kwartał 2009

Koszt całkowity:  2,8 mln Euro

Program: Program INTERREG IVC

Montaż finansowy:
Wartość całkowita zadania: 2,8 mln Euro; w tym Gmina Brzeg Dolny: 122 319,07 Euro

Wartość dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 103 971,21 Euro (85%);

Wkład własny: 18 347,86 Euro (15%)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC.

Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

Działanie: Gospodarka wodna

 

Opis:
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący programu INTERREG IVC w dniu
5 listopada 2009. W projekcie uczestniczyło 17 organizacji partnerskich z 11 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Serbii. Partnerzy projektu:

·         SRN (Partner wiodący, Holandia);

·         South Tipperary County Council (Irlandia);

·         Waterways Ireland (Irlandia);

·         British Waterways (Wielka Brytania);

·         Association Regio Water (Holandia);

·         Telemark County Council – (Norwegia);

·         County Administrative Board of Värmland (Szwecja);

·         Savolinna Regio Federation of Municipalities – (Finlandia);

·         Central Directorate for Water and Environment (Węgry);

·         Province of Ferrara (Włochy);

·         Navigli Lombardi s.c.a.r.l. (Włochy);

·         French Waterways (Francja);

·         SIRGA (Hiszpania);

·         PWMC Vode Vojvodine Office for European Affairs (Serbia);

·         Vidzeme Planning Region (Łotwa);

·         Gmina Brzeg Dolny (Polska);

·         Municipality of Dunaújváros (Węgry).

 

Głównym celem projektu Waterways Forward była poprawa zarządzania śródlądowymi szlakami wodnymi w Europie. W ramach projektu zostały opracowane zalecenia oraz dokumenty niezbędne do zrewitalizowania i zagospodarowania obszarów przyległych do rzeki Odry. Są to następujące dokumenty:

·         Studium turystycznego zagospodarowania Odry

·         Projekt koncepcyjny wraz z Programem funkcjonalno – użytkowym przystani cumowniczej oraz przy­stani pasażerskiej

·         Studium wykonalności

·         Lokalny Plan Działań

 

KORZYŚCI:

• wdrożenie pilotażowych projektów z zakresu „planowania przestrzeni terenów nadrzecznych” dzięki opracowaniu kompleksowej dokumentacji,

• rozpoczęcie międzynarodowej współpracy na zupełnie nowych płaszczyznach,

• zdobycie doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

REZULTATY PROJEKTU:

• Rewitalizacja terenów nadodrzańskich i przywrócenie ich pełnej funkcjonalności

• Wypracowanie wzorców planowania przestrzeni terenów nadrzecznych

• Wypromowanie Odry jako miejsca rekreacji i wypoczynku w mieście o przemysłowym charakterze

• Stworzenie z terenów przyległych do rzeki Odry nowych miejsc rekreacji i spotkań

 

Dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu udało się sfinansować pierwszy etap prac dokumen­tacyjnych związany z budową przystani pasażerskiej oraz punktu cumowania na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

Okres realizacji: styczeń 2010 ÷ grudzień 2012

Powrót >>