Szkoła dla ciebie

Kapitał Ludzki

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2010

Koszt całkowity:  200 038,05 PLN

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu tj. 200 038,05 PLN została sfinansowana ze środków UE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt systemowy: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 19 kwietnia 2011 roku. Działaniami projektu, który realizowany był od sierpnia 2011 r. do lutego 2013 r. objęto uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z Gminy Brzeg Dolny. Głównym założeniem projektu było zapewnienie uczniom zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, możliwości edukacyjnych i rozwojowych. Projekt miał również na celu zwiększenie ilości oraz zakresu aktywizujących metod nauczania. Istotną zaletą programu było indywidualne podejście do ucznia. Zajęcia prowadzone były
w małych grupach, co korzystnie wpłynęło na proces indywidualizacji nauczania. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

– zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów

– zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne uczniów

– zajęcia terapeutyczne – Arteterapia w SP w Pogalewie Wielkim

– zajęcia terapeutyczne – „Bez złości” w SP 1

– zajęcia terapeutyczne – Muzykoterapia w SP 5

– zajęcia terapeutyczne – Bajkoterapia w SP 6 i w SP 5

– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej „Nie jestem sam” (SP 5 oraz SP 6)

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie języków obcych (j.angielski) „Poliglota” w SP5 i SP6

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych „Młody Matematyk” w SP w Pogalewie Wielkim; SP1; SP5; SP6

– zajęcia rozwijające uzdolnienie polonistyczne uczniów „Młody Literat” w SP1; SP6

– zajęcia teatralne „Mali Artyści” w SP5; SP6

– zajęcia rozwijające kompetencje posługiwania się technologią informacyjną „Cyfrowe dzieciaki” w SP w Pogalewie Wielkim

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Potrafię to” w SP w Pogalewie Wielkim

Ponadto istotnym elementem projektu było również doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. magnetofony, pufy, sztalugi, piłki, gry oraz wiele innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

Powrót >>