Super szkoły

Kapitał Ludzki

Data rozpoczęcia: II kwartał 2010

Koszt całkowity:  892 678,72 PLN

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu tj. : 892 678,72 PLN została sfinansowana ze środków UE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 21 lipca 2010 roku. Głównym założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie oferty szkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu: od 01.09.2010 do 30.06.2012.
W ramach projektu uczestnicy korzystali z bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Były to następujące bloki zajęć:

– dydaktyczno-wyrównawcze: z języka polskiego oraz matematyki

– specjalistyczne: logopedia, terapia pedagogiczna dla uczniów/uczennic szkół podstawowych oraz warsztaty relaksacyjno-wyciszające (wg Schultza i Jacobsona) i zajęcia Gimnastyka mózgu (wg Dennisona) dla gimnazjalistów

– pozalekcyjne z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia językowe
z angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, przyrody. Dodatkowo
w gimnazjum zajęcia z fizyki, chemii

– warsztaty doradztwa zawodowego, skierowane do uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów.

Elementem projektu było również doposażenie wszystkich placówek w pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz sprzęt elektroniczny niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć m.in.: tablice interaktywne, telewizory, magnetofony, mikroskopy, aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD, rzutniki.

Powrót >>