Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2013

Koszt całkowity: 182 054  PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 111 008 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 71 046 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie projektu dla już zrealizowanych działań w ramach w/w zadania została podpisana w październiku 2014.

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naborów. Wykonano następujący zakres prac:

1) wykonanie rurociągu wody pitnej zakończonej hydrantem H-1 – rura PE Dy 90 mm, łączna długość rurociągu wyniosła 406,70 mb;

2) wykonanie rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej – rury PVC Dy 200 mm, łączna długość wyniosła 403,30 mb;

3) odbudowa rowu melioracyjnego i przepustów, łączna długość wyniosła 383,30 m2

Powrót >>