Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jodłowicach

 

Data rozpoczęcia: 11 maj 2009

Koszt całkowity:   1 328 641,00 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 1 129 211,99 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 199 429,01 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet: 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)

Działanie:  4.2 „Infrastruktura wodno-ścieków”

 

 

Opis:
Projekt zakładał przebudowę stacji uzdatniania wody w Jodłowicach, polegającą na likwidacji istniejącej SUW i budowie nowej stacji wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego oraz modernizacją istniejącego ujęcia wody podziemnej.

Powrót >>