Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Godzięcin

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data rozpoczęcia: III kwartał 2010

Koszt całkowity: 658 206,53 PLN

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 401 345,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 256 861,53 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 30 marca 2011 roku.
Zakres przedsięwzięcia obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych – budynek świetlicy; wykonanie elementów zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne; scena widowiskowa; ogrodzenie posesji); wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Powrót >>