Program WFOŚiGW

WFOŚiGW

 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym”

Wartość projektu:                       600 252,30
Dofinansowanie WFOŚiGW:  463 000,00 z
ł w tym
Dotacja:       116 000,00 PLN
Pożyczka:    347 000,0 PLN

 

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2017

Data zakończenia: październik 2017 r.

Koszt całkowity:    600 252,30  PLN

Program: WFOŚiGW

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z WFOŚiGW – w tym

Dotacja 116 000,00 PLN

Pożyczka 347 000,0 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 137 252,3 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Piorytet: OW – Ochrona wód

 

Opis:
W ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym” w rejonie w/w ulic została wybudowana kanalizacja sanitarna o większym przekroju – Dy400, która ma na celu odciążyć istniejącą sieć oraz odprowadzić ścieki sanitarne z części północnej Osiedla Warzyńskiego w Brzegu Dolnym oraz ze wsi  Pysząca, Grodzanów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie.

Zakres przedsięwzięcia objął budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej PCV Dy400 mm o łącznej długości 671 mb

 

=============================================================================

=============================================================================

 

 

WFOŚiGW

 

„Rewaloryzacja Stawu Topolowego wraz z rowami w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym”

Wartość projektu:                       501 656,05 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:  244 900,00 z
ł

 

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2015

Data zakończenia: grudzień 2015 r.

Koszt całkowity:    501 656,05  PLN

Program: WFOŚiGW

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z WFOŚiGW – 244 900,00PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 256 756,05PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Piorytet: OP – Ochrona różnorodności biologicznej

 

Opis:
W ramach projektu rewaloryzacji obiektów wodnych w parku zostaną przeprowadzone prace na Stawie Topolowym, Rowie z kaskadami oraz Rowie doprowadzalniku polegające na:

– odtworzeniu dawnych ziemnych skarp stawu;

– usunięciu bruków kamiennych i trylinki;

– umocnieniu podstawy i powierzchni skarp faszynami;

– odtworzeniu progów (kaskad) w rowie łączącym Staw Topolowy ze Stawem Owalnym;

– odbudowa rowu doprowadzalnika

– wykonaniu budowli pietrząco-spustowych stawów, w miarę możliwości, jako konstrukcje niewidoczne (podwodne, podziemne);

– wykonaniu pomostu drewnianego na Stawie Topolowym

Wszystkie Obiekty Wodne w parku są ze sobą połączone naczyniowo i nieuporządkowanie wszystkich tych obiektów jednocześnie spowoduje nanoszenie namułów ze Stawu Topolowego oraz nieczystości, które dostają się rowami z wód opadowych. Rowy w tym układzie pełnią rolę osadnika. Odgrywają dużą rolę przy oczyszczaniu się wody z namułu i nieczystości pochodzących z wód opadowych, które trafiają do układu z rowu odwadniającego jezdnie. W układzie tym, po odmuleniu i uformowaniu dna i skarp jednym z głównych celów jest utrzymanie na stałym poziomie lustra wody dobranym przez projektanta tak aby rzędna piętrzenia wody była optymalna dla systemu korzeniowego drzew.

Rewaloryzacja układu wodnego Parku w Brzegu Dolnym pozwoli w dalszej perspektywie czasowej na zwiększenie bioróżnorodności całego ekosystemu Parku (zarówno flory, jak i fauny). Utrzymanie w dobrym stanie sanitarnym terenu Parku, stanowiącego naturalną otulinę obszaru chronionego  NATURA 2000 – ŁĘGI ODRZAŃSKIE, przyniesie długofalowe korzyści ekologiczne nie tylko obszarom zielonym Gminy Brzeg Dolny, ale również znacznie większym obszarom chronionym o randze europejskiej.

Dzięki prowadzonych na terenie Parku prac w dalszej perspektywie pozwoli nam w uzyskaniu efektu renaturalizacji stawów oraz budowli wodnych oraz  nie doprowadzi do kompletnej degradacji całego układu wodnego wraz z otaczającym go ekosystemem Parku. Dzięki odmuleniu dna stawów i kanałów oraz fosy, a także odbudowie budowli wodnych zostanie przywrócona naturalna retencja wód.