Program WFOŚiGW

WFOŚiGW

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Wartość całkowita projektu: 13 530,00
Dotacja z WFOŚiGW: 6 625,00 zł
Wkład gminy: 6 905,00 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Nazwa projektu: „Modernizacja źródeł ciepła w remizie strażackiej w Brzegu Dolnym”

Data rozpoczęcia: III kwartał 2021 r.
Data zakończenia: listopad 2021 r.
Koszt całkowity: 13 530,00 zł
Program: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Montaż finansowy:
Wartość całkowita projektu: 13 530,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW: 6 625,00 zł
Wkład gminy: 6 905,00 zł
Opis zadania:
Przedmiotem zadania jest wymiana starego pieca gazowego na nowoczesny kocioł kondensacyjny, który pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne systemu grzewczego. Ponadto wymianie ulegnie system ogrzewania bieżącej wody użytkowej.

 

=============================================================================

WFOŚiGW

 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym”

Wartość projektu:                       600 252,30
Dofinansowanie WFOŚiGW:  463 000,00 z
ł w tym
Dotacja:       116 000,00 PLN
Pożyczka:    347 000,0 PLN

 

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2017

Data zakończenia: październik 2017 r.

Koszt całkowity:    600 252,30  PLN

Program: WFOŚiGW

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z WFOŚiGW – w tym

Dotacja 116 000,00 PLN

Pożyczka 347 000,0 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 137 252,3 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Piorytet: OW – Ochrona wód

 

Opis:
W ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym” w rejonie w/w ulic została wybudowana kanalizacja sanitarna o większym przekroju – Dy400, która ma na celu odciążyć istniejącą sieć oraz odprowadzić ścieki sanitarne z części północnej Osiedla Warzyńskiego w Brzegu Dolnym oraz ze wsi  Pysząca, Grodzanów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie.

Zakres przedsięwzięcia objął budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej PCV Dy400 mm o łącznej długości 671 mb

 

=============================================================================

 

 

WFOŚiGW

 

„Rewaloryzacja Stawu Topolowego wraz z rowami w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym”

Wartość projektu:                       501 656,05 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:  244 900,00 z
ł

 

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2015

Data zakończenia: grudzień 2015 r.

Koszt całkowity:    501 656,05  PLN

Program: WFOŚiGW

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z WFOŚiGW – 244 900,00PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 256 756,05PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Piorytet: OP – Ochrona różnorodności biologicznej

 

Opis:
W ramach projektu rewaloryzacji obiektów wodnych w parku zostaną przeprowadzone prace na Stawie Topolowym, Rowie z kaskadami oraz Rowie doprowadzalniku polegające na:

– odtworzeniu dawnych ziemnych skarp stawu;

– usunięciu bruków kamiennych i trylinki;

– umocnieniu podstawy i powierzchni skarp faszynami;

– odtworzeniu progów (kaskad) w rowie łączącym Staw Topolowy ze Stawem Owalnym;

– odbudowa rowu doprowadzalnika

– wykonaniu budowli pietrząco-spustowych stawów, w miarę możliwości, jako konstrukcje niewidoczne (podwodne, podziemne);

– wykonaniu pomostu drewnianego na Stawie Topolowym

Wszystkie Obiekty Wodne w parku są ze sobą połączone naczyniowo i nieuporządkowanie wszystkich tych obiektów jednocześnie spowoduje nanoszenie namułów ze Stawu Topolowego oraz nieczystości, które dostają się rowami z wód opadowych. Rowy w tym układzie pełnią rolę osadnika. Odgrywają dużą rolę przy oczyszczaniu się wody z namułu i nieczystości pochodzących z wód opadowych, które trafiają do układu z rowu odwadniającego jezdnie. W układzie tym, po odmuleniu i uformowaniu dna i skarp jednym z głównych celów jest utrzymanie na stałym poziomie lustra wody dobranym przez projektanta tak aby rzędna piętrzenia wody była optymalna dla systemu korzeniowego drzew.

Rewaloryzacja układu wodnego Parku w Brzegu Dolnym pozwoli w dalszej perspektywie czasowej na zwiększenie bioróżnorodności całego ekosystemu Parku (zarówno flory, jak i fauny). Utrzymanie w dobrym stanie sanitarnym terenu Parku, stanowiącego naturalną otulinę obszaru chronionego  NATURA 2000 – ŁĘGI ODRZAŃSKIE, przyniesie długofalowe korzyści ekologiczne nie tylko obszarom zielonym Gminy Brzeg Dolny, ale również znacznie większym obszarom chronionym o randze europejskiej.

Dzięki prowadzonych na terenie Parku prac w dalszej perspektywie pozwoli nam w uzyskaniu efektu renaturalizacji stawów oraz budowli wodnych oraz  nie doprowadzi do kompletnej degradacji całego układu wodnego wraz z otaczającym go ekosystemem Parku. Dzięki odmuleniu dna stawów i kanałów oraz fosy, a także odbudowie budowli wodnych zostanie przywrócona naturalna retencja wód.