Program Czyste Powietrze

Gmina Brzeg Dolny zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
  Pod uwagę brany jest tylko dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę).
  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich
  gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.
  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wnioski o zaświadczenie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 56 62.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Biorąc udział w projekcie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku takich jak: zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

W ramach Programu można uzyskać również dofinansowanie na dokumentacje związaną z przeprowadzeniem audytu energetycznego, dokumentacji projektowej czy ekspertyzy.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronach internetowych:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
 • https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 • https://lista-zum.ios.edu.pl/ – lista zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.
 • https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ – kalkulator-dotacji
 • https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – kalkulator grubości izolacji

Informujemy, iż od dnia 10 września 2021 r. działa na terenie Gminy Brzeg Dolny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”. Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Brzeg Dolny aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”, a w szczególności:

 • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” pod nr tel. : (71) 319 51 17 wew. 145.