Poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg Dolny poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Data rozpoczęcia: III kwartał 2014

Koszt całkowity:   51 800,00 PLN

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 44 030,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 7 770,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie:  9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Gospodarka niskoemisyjna

Opis:

Przedmiotem projektu było wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brzeg Dolny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013.

Zakres projektu obejmował:

1. Opracowanie dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg Dolny.

2. Stworzenie bazy danych.

3. Szkolenia dla pracowników.

4. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dot. udziału dofinansowania POIiŚ.

5. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założenia).

Powrót >>