Zmiany w Prawie Łowieckim

Zmiany w Prawie Łowieckim

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. ustawy z dnia 22.03.2018r.roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Gminy Brzeg Dolny informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018r., wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Burmistrza Gminy.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Brzeg Dolny – zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego oraz szczegółowe informacje  dostępne są w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, pokój nr 105, P. Barbara Moszczyńska, telefon. 71 3 195 117, w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.brzegdolny.pl w zakładce „JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ/KARTY USŁUG/WYDZIAŁ ROLNICTWA I ZASOBÓW GMINNYCH”.

Polecamy