Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Obowiązek odśnieżania dachów

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wraz z Burmistrzem Brzegu Dolnego i Stowarzyszeniem PROPAGO zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 listopada br. w godz. 14.30-18.30, w sali konferencyjnej nr 16 Kompleksu Hotelowo–Sportowego Rokita w Brzegu Dolnym, ulica Wilcza 8.

Podczas prelekcji zostaną omówione następujące zagadnienia:
1) Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.
3) Nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, dotyczące dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawanych w trybie pozakonkursowym, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.
5) Świadczenia wolontariuszy w zadaniach publicznych.
6) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
7) Rozliczanie dotacji, rozliczanie zbiórek publicznych oraz rozliczanie wpłat od uczestników.
Osobą prowadzącą będzie pan Artur Gluziński.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 12 listopada br. na adres e-mail: stowarzyszeniepropago@gmail.com

Polecamy