Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnienia

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu Dolnym zaprasza do udziału w nowym Projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Realizacja projektu: do 31 sierpnia 2018 r.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.
Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.
Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w: indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach, indywidualnym wsparciu psychologicznym, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji, warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się, kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), kursach językowych, kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.), kursach komputerowych o standardzie ECDL, kursie prawa jazdy kat. B, warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektu nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 2800 osób z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24 lata (w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Polecamy