Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

W ramach projektu „Język  obcy szansa na lepsze zatrudnienie”,  na terenie gminy Brzeg Dolny organizowane będą bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego finansowane ze środków UE. Z kursów mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12 osobowych (na jednym poziomie znajomości języka).
Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych, bezpłatne książki, bezpłatny międzynarodowy certyfikat.

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać telefonicznie pod numerem 575 000 614 lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej projektu  http://jezykidolnyslask.weebly.com

Projekt „Język obcy szansa na lepsze zatrudnienie!” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0262/16 realizowany przez Thames Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Typ projektu „10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

bk

Polecamy