Można składać wnioski o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. W gminie Brzeg Dolny zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 56 62, e-mail: gops@brzegdolny.pl, www.bip.brzegdolny.pl.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Do pobrania:

Inf.

Dodatek-osłonowy

Polecamy