Za tydzień rusza spis rolny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny prowadzony będzie w całej Polsce w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym Przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym zbierane będą dane, dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

METODY SPISU:

Przez internet

To najwygodniejsza forma spisu. Na stronie www.spisrolny.gov.pl znajdziemy elektroniczny formularz. Wpiszmy swoje dane i przystąpmy do wypełniania rubryk. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane możemy wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni – możemy logować się wielokrotnie. Szczegółową instrukcję wypełniania formularza znajdziemy na stronie.

Nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się po internecie? Poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza. Nie masz dostępu do internetu? Skorzystaj z komputera w szkole lub urzędzie gminy.

Przez wywiad telefoniczny

Rachmistrzowie statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez internet. Możesz też wykonać pierwszy krok i w wygodnej dla siebie chwili zadzwonić pod numer infolinii.

Zbierane informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.:

 • prowadzenia działalności rolniczej,
 • użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • ciągników,  maszyn i urządzeń rolniczych.

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających 1 czerwca br.:

 • struktury dochodów gospodarstwa domowego,
 • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
 • aktywności ekonomicznej,
 • zużycia nawozów.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie spisali się przez internet lub poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów w domach.
Pamiętajmy! Rachmistrz musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią wojewódzkiego biura spisowego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz, przeprowadzając wywiad, będzie wprowadzać informacje do urządzenia mobilnego.

Polecamy