XXXIX sesja Rady Miejskiej

XXXIX sesja (1)

Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 8 listopada, radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie gminy Brzeg Dolny na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, burmistrz Paweł Pirek, zastępca burmistrza Artur Michałek, skarbnik Anna Gawarecka-Siewruk oraz sekretarz Katarzyna Zagórska.

Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym z powodu konieczności dostosowania zapisów uchwały budżetowej do wyniku przetargu na przebudowę przejść dla pieszych w rejonie ulicy Wilczej i Alei Jerozolimskich oraz zmiany w zakresie opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym.

– Do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym zmusił mnie wynik przetargu na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych. By móc podpisać umowę i przystąpić do realizacji zadania, musieliśmy podwyższyć kwotę, którą gmina pierwotnie przeznaczyła na ten cel o 25 tyś zł. Na wykonanie zadania dostaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 145 tys. zł. Rezygnacja z realizacji zadania w obecnym roku wiązałaby się ze stratą dofinansowania oraz ponownym aplikowaniem o środki na ten cel. Nie chcieliśmy tego robić, tym bardziej że w przyszłym roku koszty realizacji zadania będą prawdopodobnie dużo większe. Ceny materiałów budowlanych rosną znacznie szybciej niż poziom inflacji i w przyszłym roku koszty tej inwestycji mogą zamknąć się w znacznie wyższej kwocie – tłumaczył radnym propozycję zmiany budżetowej burmistrz Paweł Pirek.

XXXIX sesja (2)

Radni pochylili się też nad zmianą wprowadzającą do budżetu środki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, który w imieniu gminy będzie nadzorował prace wykonywane w ramach realizacji zadania „Utworzenie Centrum Aktywnego Seniora” na os. Fabrycznym. Podpisanie umowy na roboty budowlane wymaga zaciągnięcia zobowiązania na nadzór inwestorski.

Podczas sesji wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Radni wpisali do uchwały dwie inwestycje, które mają zapewnione finansowanie w uchwale budżetowej na 2021 rok, ale z rozmaitych względów nie mogą być zrealizowane do końca grudnia. Chodzi o opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków oraz budowę windy w dolnobrzeskim szpitalu.

– Środki na te zadania są zatwierdzone w budżecie gminy. Pod względem finansowym nie dochodzi do żadnych zmian, ale ponieważ zadania te zostaną sfinalizowane dopiero w przyszłym roku, musimy je wpisać do WPF-u – uzasadniał burmistrz.

Radni przegłosowali jednomyślnie wszystkie propozycje zmian w obowiązujących uchwałach.

wm

Polecamy