X. Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

Na X sesji Rady Miejskiej radni zgodnie przegłosowali wszystkie zaproponowane projekty uchwał. Dotyczyły one m.in. warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w gminie Brzeg Dolny, spraw organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę czy sprzedaży lokalu mieszkaniowego w Pogalewie Małym. Przegłosowana została uchwała w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

Na mocy prawa od 1 września dotychczasowe szkoły średnie (licea 3- letnie) przekształcają się w licea 4- letnie, stąd potrzebna była zmiana w akcie założycielskim. W trakcie sesji dyrektor dolnobrzeskiego Ossolińczyka Aleksandra Cholajda – Miłkowska złożyła podziękowania burmistrzowi Pawłowi Pirkowi oraz poprzedniemu burmistrzowi Stanisławowi Jastrzębskiemu za wszystkie podjęte działania, które ostatecznie doprowadziły do otwarcia Liceum J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Podziękowania za walkę o szkołę skierowane były również do radnych Brzegu Dolnego oraz wszystkich mieszkańców którym zależało na przywróceniu Ossolińczyka na mapy dolnobrzeskich szkół.

Na prośbę burmistrza przegłosowano dodatkową uchwałę, która dotyczyła zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny. Dokładnego wyjaśnienia tego punktu udzieliła skarbnik gminy Brzeg Dolny, Anna Gawarecka – Siewruk. Chodzi głównie o dofinansowanie przebudowy ul. Topolowej, która jest drogą gminną. W grudniu ubiegłego roku, kiedy radni uchwalili budżet na rok 2019 zadanie to wypadło z listy budżetowej. Okazało się, że Fundusz Dróg Samorządowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przyznał dofinansowanie na to zadanie w wysokości prawie 390 tys. zł. i jest to 50% całości tego zadania. Po dokonaniu bilansu dochodów w połowie 2019 roku powstały również nadwyżki finansowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Zwiększone zostały dochody własne z tytułu odsetek. Takie zmiany budżetowe nie wpływają jednak na zmianę wieloletniej prognozy finansowej. 14 głosami za przegłosowano uchwałę o zmianie budżetu na rok 2019.

Burmistrz poinformował radnych na jakim etapie są działania w sprawie spółki PCM. Cały czas prowadzone są rozmowy odnośnie dokapitalizowania spółki przez wszystkich wspólników. 2 sierpnia na Radzie Miejskiej gminy Wołów radni podjęli decyzje o zabezpieczeniu środków gminy na wsparcie szpitala. Warto podkreślić, że taką decyzję radni w Brzegu Dolnym podjęli niemal 2 miesiące temu. Niestety pojawiła się kolejna przeszkoda, przez którą uchwała o dokapitalizowaniu spółki nie została przyjęta. Zgodnie z umową spółki, uchwała musi być przegłosowana jednogłośnie, przez 4 podmioty prowadzące tę spółkę: starostę powiatu wołowskiego, gminę Wołów, gminę Brzeg Dolny oraz gminę Wińsko. Wójt Wińska wstrzymała się od głosu, jednak na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej Wińska radni przegłosowali uchwałę, w której wójt upoważniona jest do zbycia się swoich udziałów. Wtedy pozostali wspólnicy wprowadzą środki na dokapitalizowanie szpitala i zabezpieczą je, co zapewni płynność finansową. Kto tak naprawdę jest gotowy wspomóc trudną sytuacje spółki PCM okaże się 21 sierpnia na kolejnym posiedzeniu wspólników. Gminy Wołów i Brzeg Dolny miałyby wyłożyć po 720 tys. natomiast starostwo powiatowe ok. 900 tys. Obecny prezes ma również przedstawić propozycje funkcjonowania służby zdrowia w powiecie. Burmistrz Paweł Pirek jest bardzo zaniepokojony obecną sytuacją. Jak wiadomo mimo zachowanego kontraktu z NFZ oddziały ginekologiczny i neonatologiczny w Brzegu Dolnym nadal pozostają zawieszone. Nie jest to tylko problem poszczególnych gmin, gdyż służba zdrowia pomaga wszystkim mieszkańcom powiatu wołowskiego. Na posiedzeniu wspólników, które odbyło się 2 tygodnie temu Brzeg Dolny udzielił pożyczki spółce PCM na kwotę 300 tys.

Oprócz tego w okresie międzysesyjnym burmistrz Brzegu Dolnego podpisał akt notarialny kupna Liceum Ogólnokształcącego J.M. Ossolińskiego. Zastępca burmistrza Artur Michałek, wziął udział w walnym zgromadzeniu PSS Społem, na którym został poruszony temat chęci wykupienia pawilonów przy ul. Zwycięstwa przez gminę Brzeg Dolny. W planach jest otwarcie dziennego domu opieki nad seniorami. Pani prezes PSS Społem jest gotowa do rozmów w tym temacie.

Na całą relacje z sesji zapraszamy na https://www.youtube.com/watch?v=6bHDVlkEe7k

sj

Polecamy