Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Brzegu Dolnego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Brzeg Dolny  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej Brzegu Dolnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także  są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym pokój 207 (oficyna).

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10 2019 r. na:

  • dostarczyć w wersji papierowej do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Brzegu Dolnym,  Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

W dniu 29.10 2019 roku o godz. 15.30 .00 w sali sesyjnej Rady Miejskiej Brzegu Dolnego odbędzie się spotkanie konsultacyjne Programu Współpracy na 2020 rok, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Polecamy