Radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi

Pięćdziesiąta sesja Rady Powiatu Wołowskiego była sesją absolutoryjną, podczas której radni ocenili wykonanie budżetu za rok ubiegły przez starostę i Zarząd powiatu. Rada po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji, udzieliła Zarządowi absolutorium przy 8 głosach „za”, 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”.

W głosowaniu radni po raz kolejny zmienili budżet na rok 2018, ponieważ powiat otrzymał środki finansowe na przebudowę drogi na odcinku Smogorzów–Wińsko.

Rada podjęła też uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek oraz wysłuchała sprawozdań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii.

W związku z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, rada została zobligowana do podjęcia uchwały o obniżeniu uposażenia starosty. Głos w tej sprawie zabrał przedstawiciel opozycji Zbigniew Skorupa. Inni radni również skrytykowali projekt uchwały.

Starosta podziękował opozycji za ten głos w dyskusji. W głosowaniu żaden z radnych nie zagłosował za przyjęciem uchwały, 9 głosowało przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Polecamy