Radni jednogłośnie przyjmują budżet na 2021 rok

Podczas ostatniej w 2020 roku, XXX sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, dofinansowania kultury fizycznej oraz dalszego funkcjonowania Dolnobrzeskiej Karty Mieszkańca. Najważniejszą kwestią tej sesji było uchwalenie budżetu Gminy Brzeg Dolny na 2021 rok.

Budżet na 2021 rok przyjęty

Podstawę opracowania budżetu stanowiły prognoza wykonania budżetu za mijający rok, wskaźniki makroekonomiczne dostarczane z ministerstwa, wnioski złożone przez organizacje pozarządowe, a także propozycje i sugestie radnych. W wyniku przedłużającej się procedury podziału środków unijnych na 2021 rok zapisy dotyczące inwestycji w niektórych obszarach zostały sformułowane w sposób ogólny, tak, aby poszczególne zadania inwestycyjne można było sprawnie umieścić w  uchwale tuż po ogłoszeniu ich finansowania przez marszałka województwa. – Nowy budżet na 2021 rok jest bardzo ostrożny, uważam że będzie on bardzo możliwy w realizacji. Razem z panią skarbnik oraz współpracownikami kierowaliśmy się zasadą, że lepiej dopisać nowe zadania, jeżeli zobaczymy, że budżet realizuje się lepiej niż zakładaliśmy albo przynajmniej tak jak zakładaliśmy, (…). – mówił na sesji burmistrz Paweł Pirek. Zaplanowane zostały także środki na dotacje dla stowarzyszeń. Rozdzielona została kwota na finansowanie sportu i kultury fizycznej w kwocie 500 tys. Cześć tej kwoty przeznaczona będzie na zadania finansowane z ustawy o pożytku publicznym, druga część będzie realizowana w ramach współpracy z klubami sportowymi w ustawie o sporcie. Podczas sesji poruszono także problem zbyt niskiej subwencji oświatowej, przekazywanej samorządowi gminy. Subwencja w kwocie 10,5 mln zł, którą obecnie otrzymuje gmina, nie pokrywa nawet kwoty wynagrodzenia dla pracowników oświaty, wynoszącej prawie 15 mln zł rocznie.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały autopoprawki do budżetu gminy na 2021 rok, pozytywną opinie na temat planu budżetu gminy wystawiła również Regionalna Izba Obrachunkowa. 14 głosami za przy 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się przegłosowano budżet na 2021 rok. Jednogłośnie przegłosowano też wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Brzeg Dolny

Kolejnym punktem sesji było przegłosowanie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Brzegu Dolnego. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Poziom skanalizowania gminy do 100 tys. mieszkańców powinien wynieść 95%. Gmina Brzeg Dolny utrzymuje się na poziomie 99,6% co oznacza, że tylu mieszkańców, działalności gospodarczych czy przemysłowych odprowadza ścieki do systemów kanalizacyjnych. Pozostałe 0,4 % są to ścieki oczyszczane przez przydomowe oczyszczalnie lub na zasadzie zbiorników bezodpływowych. Uchwałę w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Brzegu Dolnego oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Brzegu Dolnym na lata 2021 – 2025 przegłosowano jednogłośnie. Zmieniona została cena wywozu nieczystości płynnych w gminie Brzeg Dolny. Przez ostatnich 18 lat Zakład Gospodarki Komunalnej pobierał opłatę za ich wywóz w kwocie 14,10 za m3. Od 2002 roku opłata ta nie była rewaloryzowana. Wysokość opłat nie pozwalała na pokrycie niezbędnych kosztów w zakresie działalności: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. W związku z powyższym zmieniono opłatę za wywóz nieczystości płynnych do wysokości 26,46 zł/m3. Na podniesienie opłaty wywozu nieczystości płynnych wpłynęły: wzrost ceny jednostkowej za 1m3  dostawy ścieków komunalnych na oczyszczalnię ścieków należącą do PCC ROKITA SA. z 0,72 zł w 2002 r. na 4,86 zł w 2020 r., wzrost opłat za transport, wzrost kosztów eksploatacji beczkowozu czy wywóz małych zbiorników o pojemności 1-2 m3, z miejscowości odległych od miasta Brzeg Dolny, gdzie zlokalizowana jest przepompownia ścieków. W kalkulacji uwzględniono również koszty bezpośrednie: koszty pracy pracownika obsługującego beczkowóz, koszty transportu i eksploatacji beczkowozu, koszty zrzutu i oczyszczania ścieków oraz koszty ogólnozakładowe. Uchwałę przegłosowano 13 głosami za i 1 wstrzymującym.

Dwa lata Dolnobrzeskiej Karty Mieszkańca

We wrześniu 2018 roku Rada Miejska w Brzegu Dolnym przyjęła program „Dolnobrzeskiej Karty Mieszkańca”, która wydawana była na okres 24 miesięcy. Podjęto odpowiednią uchwałę, dzięki której po upływie tego okresu ważność karty przedłuża się na wniosek mieszkańca na okres kolejnych 24 miesięcy. – Do tej pory wydano 3601 kart, najmłodszym posiadaczem Dolnobrzeskiej Karty Mieszkańca jest 7 miesięczny mieszkaniec gminy, najstarszym 95-latek. Szczególnym zainteresowaniem program cieszy się w przedziale 61-70 lat. Na ten program od 2 lat gmina przeznacza ok 30 tys. złotych.- mówiła sekretarz gminy Brzeg Dolny Katarzyna Zagórska. Radni przegłosowali uchwałę jednogłośne.

Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego

W okresie międzysesyjnym burmistrz Paweł Pirek kilkukrotnie spotykał się z prezesem Powiatowego Centrum Medycznego. Spotkania dotyczyły m.in. możliwości przeniesienia oddziału interny do szpitala w Brzegu Dolnym, a także sytuacji w jednoimiennym szpitalu covidowym w Wołowie. Streszczając radnym sytuację w PCM burmistrz stwierdził, że podczas pandemii okazało się, jak bardzo szpitale powiatowe są potrzebne mieszkańcom. – Będę starał się, by szpital w powiecie wołowskim funkcjonował przynajmniej w takim zakresie jak dotychczas, czyli interna, chirurgia, ZOL i rehabilitacja, a być może uda się w perspektywie 2-3 lat przywrócić odział ginekologiczny z neonatologią – powiedział podczas sesji burmistrz. Kolejnym spotkaniem, w którym uczestniczył burmistrz Pirek, było to z Komendantem Powiatowym Policji Przemysławem Laskowskim i komendantem Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym Grzegorzem Zarwańskim. Burmistrz zwiedził budynek wyremontowanego budynku dolnobrzeskiego komisariatu.

PCM będzie szczepił przeciw COVID-19

Na koniec posiedzenia burmistrz poinformował radnych, że Powiatowe Centrum Medyczne uzyskało już zgodę na prowadzenie szczepień przeciw COVID-19. Nie oznacza to jednak, że inne podmioty nie będą mogły takich szczepień prowadzić. Warunkiem jest włączenie placówki do Narodowego Programu Szczepień. Szczegółowe informacje dotyczące szczepień dla mieszkańców gminy będą przekazywane na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym: www.brzegdolny.pl.

sj,wm

 

Polecamy