Oferta pracy. Podinspektor ds. zamówień publicznych

Urzad-Miejsk-Brzeg-Dolnyi

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym poszukuje kandydatów na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office,
 • wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz Kodeksu cywilnego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe atuty kandydatów:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień po stronie zamawiającego,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz postępowań, do których nie stosuje się PZP, poprzez: uzgodnienie wyboru trybu oraz weryfikację wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulaminami;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych ze strony formalno-prawnej, w tym opracowywanie projektów umów w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie rocznych sprawozdań;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy Brzeg Dolny przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących procedur odwoławczych;
 • świadczenie pomocy doradczej i szkoleniowej dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy Brzeg Dolny w zakresie realizacji ustawy PZP.

Dodatkowe informacje związane ze stanowiskiem:

 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, umiejętności i doświadczenie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

z dopiskiem „oferta pracy – podinspektor 01/2021” należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Prosimy o zamieszczenie na każdym składanym dokumencie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik ds. kadr tel. 71 3195 117 wew. 152. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Podanie adresu e-mail ułatwi nam kontakt z Państwem.

Polecamy