Komisja rewizyjna planuje kontrolę w szkołach

W sali sesyjnej Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym odbyło się 5 września posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy radny Rafał Jastrzębski. Członkowie Komisji spotkali się w celu omówienia kwestii organizacyjnych oraz planowanej na koniec września 2019 r. kontroli problemowej z zakresu wdrożenia reformy oświatowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny.

Kontrola będzie poświęcona przede wszystkim przygotowaniu szkół z terenu gminy Brzeg Dolny do roku szkolnego 2019/2020 po wejściu w życie tzw. reformy oświatowej. Zespół kontrolny, w skład którego wejdą radni: Ewa Fura, Rafał Jastrzębski, Kamil Kasina oraz Jakub Łukojko, pochyli się ponadto nad aspektem finansowym przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, poczynionych inwestycji, przeprowadzonych remontów oraz zapewnienia niezbędnej kadry. Radni jednogłośnie postanowili również o przeprowadzeniu wizytacji w wybranych placówkach.

Komisja Rewizyjna, jako jedna z obligatoryjnych komisji stałych Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym, jest odpowiedzialna za kontrolę działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dodatkowo Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, a także wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Inf.

Polecamy