Informacja o obowiązku odśnieżania chodników oraz usuwania śniegu i sopli z dachów

snowfall-cleaning-snow-shovel-close-up-snow-removal

Komunikat Burmistrza Brzegu Dolnego

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypominam o obowiązku usuwania śniegu z dachów, usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.:Dz.U.2020.1333) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: intensywne opady śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach obiektów budowlanych ciąży także obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do obiektów wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.
Przypominam również, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego zagrożone jest zgodne z art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2020.1333) odpowiedzialnością karną: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
W celu uniknięcia zagrożeń należy przestrzegać przepisów wynikających z ww. ustawy.

Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek

Polecamy