Grant dla Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn. „Dolnobrzeskie Inicjatywy Kulturalne 2020” z programu „Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne”. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy Ośrodka Kultury z przedstawicielami społeczności lokalnej, a zwłaszcza identyfikację, promocję i wspólne urzeczywistnianie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez mieszkańców gminy Brzeg Dolny. Pozyskane dofinansowanie wynosi 8 tys. zł.

Wśród społeczności lokalnej zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczo-animacyjnych przez zewnętrznego moderatora. Realizacja diagnozy ma przynieść odpowiedź, jakie samodzielne inicjatywy mieszkańców naszej gminy czekają na swoją realizację, lecz nie miały do tej pory wsparcia instytucjonalnego.

Do udziału w programie i składania propozycji inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych zaproszone są całe społeczności lokalne – organizacje pozarządowe, lokalni artyści, fundacje, koła zainteresowań, uczniowie szkół gminnych, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, przedstawiciele biznesu. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury będzie wspierał potencjalnych wnioskodawców szkoleniami z pisania wniosków o dofinansowania. Dzięki temu będą mieli szansę na pozyskanie dofinansowania także w ramach innych programów.

Pierwszym realizowanym zadaniem będzie organizacja spotkania informacyjnego dla lokalnej społeczności, kolejne zaś spotkanie odbędzie się w ramach konsultacji społecznych. Podczas otwartego spotkania każdy będzie mógł przedstawić własną inicjatywę artystyczną, a także dyskutować nad innymi propozycjami. Konsultacje społeczne staną się okazją do lepszego wzajemnego poznania się społeczności lokalnej, a także do podzielenia się opinią i oczekiwaniami związanymi z ofertą i funkcjonowaniem DOK. Ponadto będą zaproszeniem do dyskusji na temat wykorzystania potencjału naszego regionu w kreowaniu oferty kulturalnej gminy.

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury poprzez swoją dotychczasową aktywność skupił wokół swojej działalności różne grupy społeczne. Najbardziej dotąd nieobecną w tych działaniach grupą byli mieszkańcy obszarów wiejskich, czyli wszystkich trzynastu sołectw wchodzących w skład gminy. W projekcie szczególnie chodzi o zaangażowanie seniorów ich potencjał, umiejętności i doświadczenie powinny zostać wykorzystane. Dlatego odbędą się cykliczne spotkania informujące o możliwościach działania w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, w sposób przystępny i podparty przykładami z życia. Seniorzy mogą być niezwykłą siłą napędową swoich społeczności, i do działania wciągnąć także swoje wnuki. Dzieci wiejskie to kolejna grupa potrzebująca wsparcia w zakresie kultury, stąd oddolne grupy działania muszą znaleźć dla nich miejsce, aby bariery wynikające z oddalenia od ośrodka kultury czy mentalne nie miały już racji bytu.

Spotkania informacyjne oraz konsultacyjne będą się odbywały od 16 marca. Między 18 kwietnia a 20 maja przeprowadzone zostaną ankiety i badanie opinii publicznej. Między 21 maja a 10 czerwca ogłoszony będzie otwarty konkurs ofert, a do 30 czerwca wnioski zostaną ocenione i wybrane będą inicjatywy do zrealizowania.

Poszczególne przedsięwzięcia będą realizowane w przestrzeni publicznej naszej gminy, w świetlicach wiejskich, na boiskach sportowych, w szkołach, bibliotekach, klubach seniora lub – w przypadku braku infrastruktury w danej wsi – w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.

mw

Polecamy