Absolutorium dla burmistrza Pawła Pirka

Absolutorium, wotum zaufania dla burmistrza Brzegu Dolnego, debata nad raportem o stanie gminy oraz wręczenie nagród laureatom Plebiscytu Sportowca to główne punkty agendy 22. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 czerwca. Otwierającym punktem sesji było wręczenie nagród sportowcom nagrodzonym w Plebiscycie Sportowca, który odbył się w lutym. W słowach skierowanych do laureatów burmistrz podkreślił rolę sportu życiu człowieka oraz wspieranie sportu przez samorząd.

Raport o stanie gminy

W obszernej wypowiedzi burmistrz omówił najważniejsze kwestie opublikowanego w maju raportu. Wskazał na kluczowe dla zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego finanse, w tym dochody i wydatki gminy. Źródła wpływów stanowią dochody własne, dotacje, środki na zadanie bieżące, subwencje, dochody z majątku gminy środki na dofinasowanie inwestycji. Wydatki gminy w roku poprzednim układały się następująco: oświata 27 proc., pomoc społeczna 24 proc., administracja 10 proc., gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 proc., pozostałe wydatki stanowiły 30 proc. W 2019 roku środki budżetowe przeznaczone zostały głównie na infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną, obiekty społeczno-kulturalne i oświatowe, bezpieczeństwo publiczne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Burmistrz wspomniał o budżecie obywatelskim i funduszu sołeckim. Szczególną uwagę zwrócił na jedno z najważniejszych zadań, które realizuje gmina, czyli edukację, i podkreślił, jaką wagę gmina przykłada do kwestii kształcenia. W swojej analizie odniósł się do pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i programów mających przeciwdziałać skutkom dominujących problemów społecznych. Burmistrz omówił jednostki, których celem zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, dbałość o zachowanie porządku oraz działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej: gminne centrum zarządzania kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna oraz policja. Podkreślił ważność kultury i sportu w funkcjonowaniu gminy. Tu wspomniał o działalności Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, bibliotek oraz KHS-u. Na koniec burmistrz podkreślił rolę strategii rozwoju miasta i gminy jako instrumentu umożliwiającego długofalowe zarzadzanie gminą. To dokument wyznaczający strategiczne kierunki rozwoju gminy i określający wizję, do której zmierzać mają podejmowane przez gminę działania. Głównymi tematami debaty były zaległości z tytuły opłat czynszowych, ich egzekwowanie oraz powracający temat dzikich wysypisk.

Wotum zaufania i absolutorium

Zgromadzeni radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Zgodnie także oddali głos za udzieleniem burmistrzowi Pawłowi Pirkowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni. Zwracając się do radnych, burmistrz powiedział: – To wotum zaufania jest również dla państwa. Mimo czasem odmiennych zdań, łączy nas takie samo spojrzenie na kierunek działań.

Utworzenie przedszkoli samorządowych i zespołów szkolno-przedszkolnych

W czasie sesji przegłosowano projekt uchwały w sprawie utworzenia dwóch przedszkoli samorządowych – nr 5 i w Pogalewie Wielkim, wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych: z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 10 oraz w Pogalewie Wielkim. Przekształcenie jednostek pozwalają dyrektorowi racjonalniej zarządzać budżetem i kadrami, jak i obniża koszty funkcjonowania placówki. Podjęta została uchwała  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt w klubie. W klubie na osiedlu Fabryczne jest 30 miejsc dla dzieci do lat 3 i powstał on w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki I. Wygaśniecie finansowania projektu ze środków zewnętrznych wymusza ustalenie nowych opłat za pobyt w klubiku. Podjęta została uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na przyszły rok szkolny. Dotyczy to zwrotu kosztów dowozu rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Pozytywnie rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszeni opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Tym samym określono opłaty, jakie operator może pobierać od podmiotu gospodarczego. Radni byli jednomyślni, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi wołowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji odcinka drogi w Godzięcinie.

Ostatnim punktem sesji było sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, które obfitowało w spotkania i udział w uroczystościach m.in. spotkanie z prezesem PCC Rokita SA, spotkanie z prezesem ds. operacyjnych NFZ, walne spotkanie członków LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, udział w uroczystości 65-lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Kwasika.

jb

 

 

 

Polecamy