53.Sesja Rady Powiatu Wołowskiego

Kończąca 4 letnią kadencję obecna Rada Powiatu Wołowskiego podejmowała ostatnie uchwały na 53. sesji. Przed rozpoczęciem obrad, rozdano nagrody młodym uczniom z powiatu wołowskiego za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 3 uczniów dolnobrzeskich szkół. Za osiągnięcia sportowe nagrodzeni zostali Damian Wróbel oraz Kacper Gawda. Za osiągnięcia naukowe nagrodzona została Dominika Harwas. Członkowie Powiatowej Rady Seniorów nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami, które wręczył przewodniczący Rady Kazimierz Pakulski.

Rada jednogłośnie zdecydowała o dyżurach aptek w powiecie wołowskim na rok 2019. Natomiast Magdalena Górak–Kaleta przedstawiła projekt współpracy w zakresie finansowym i pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi. Ważną zmianą jest współpraca z Powiatową Radą Seniorów.
Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg w powiecie wołowskim Arkadiusz Muszyński, przedstawił uchwałę dotyczącą obniżenia stawek za przechowanie pojazdów. Koszty usunięcia pojazdów pozostaną jednak bez zmian. Tę uchwałę radni również przegłosowali jednogłośnie.

Przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2017/2018. Głównymi tematami poruszonymi w trakcie prezentacji były wyniki młodzieży w na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz omówienie obowiązków w obszarze szeroko rozumianej oświaty. Kwestią problematyczną i nie do końca jasną okazały się nagrody, które rokrocznie przyznawane są wszystkim dyrektorom placówek oświatowych. Radna Wioletta Krakowska zauważyła problem w odszkodowaniach procesowych wypłacanych w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została propozycja zmiany uchwały budżetu powiatu wołowskiego na 2018 rok oraz jego wieloletniej prognozy finansowej. Przy 9 głosach za i 7 głosach wstrzymujących się przegłosowano obie uchwały. 14 głosami za przy 2 wstrzymujących się przegłosowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizacje projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych w kwocie 208 tys. złotych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wacław Kwiek pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych na obsługę prawną powiatu wołowskiego. Szczegółowe sprawozdanie przedstawiła radna Anna Grzechowiak.

Wydawałoby się, że emocje związane z zakończeniem wyborów samorządowych już opadły. Przedostatnia sesja rady powiatu pokazała, że nie dla wszystkich kandydatów koniec kampanii wyborczej okazał się przyjemny.

Ostania sesja obecnej Rady Powiatu Wołowskiego odbędzie się 14 listopada.
 

 

Polecamy