46.Sesja Rady Powiatu Wołowskiego

Zwołana 46. sesja rady powiatu wołowskiego przebiegła spokojnie. Radni zgodnie podejmowali decyzje dotyczące zaplanowanych uchwał.
Obrady rozpoczęto od przedstawienia sprawozdania komisji bezpieczeństwa i porządku w Wołowie za 2017 rok przez starostę Macieja Nejmana. Zadania zostały rozdzielone na kilka sektorów, takie jak: działania przeciwko problemom pojawiającym się okresowo, przygotowania do zimy, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w czasie świąt oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy zdarzeniach czy wypadkach.

Szczegółowy raport z działalności policji w 2017 roku i stanu bezpieczeństwa w powiecie wołowskim, przedstawił komendant powiatowy policji Mariusz Haryk. Raport zawierał dane statystyczne dotyczące m.in. interwencji policji, wykroczeń społecznych, bezpieczeństwa na drogach czy cyklicznych programów i akcji prewencyjnych. Kwestią problematyczną na dzień dzisiejszy pozostaje ilość wakatów w policji, na co zwrócił uwagę radny Marek Cukrowski.

Jednym z zadań powiatu jest posiadanie programu rozwoju pieczy zastępczej. Program taki przedstawiła Małgorzata Tkaczyk. Zawierał on m.in. zadania powiatu wynikające z ustawy, charakterystykę i analizę instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie wołowskim, cele i kierunki działań oraz limit rodzin zastępczych na lata 2018 – 2020.
Uchwała w sprawie rozwoju pieczy zastępczej została przegłosowana jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wołowskiego. Zmiany w budżecie dokonano w oparciu o planowaną dotację z województwa dolnośląskiego, w ramach której ma być wykonana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Lubiążu. Drugim powodem zmian było zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych i placówek Oświatowych w Wołowie. Uchwała została przegłosowana liczbą 14 głosów za, przy 3 wstrzymujących się.

Radny Józef Szumilas przedstawił uwagi jakie miała komisja w trakcie kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Były to m.in. niska skuteczność w zakresie rozwiązywania problemów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz utrwalony model utrzymywania się z zasiłków przez osoby mogące podjąć się pracy zawodowej.

Na zakończenie obrad radna Wioletta Krakowska powtórzyła pytanie do starosty Macieja Nejmana o ofertę zamówienia publicznego. Jak twierdzi, satysfakcjonującej odpowiedzi nie otrzymała do tej pory. Starosta zapewnił, że dostarczy odpowiednie dokumenty do wglądu, otrzymując naprzód odpowiedni wniosek z zapytaniem.

Polecamy