Modernizacja i zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2013

Koszt całkowity:     427 568,33 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE –  249 999,98 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 177 568,35 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Opis:

Przedmiotem realizowanej operacji była modernizacja i zagospodarowanie terenu kąpieliska Wały wraz z budynkiem hangaru na łodzie.  W wyniku realizacji projektu powstało pole biwakowe dla max. 50 osób, oraz utworzono miejsce rekreacji dla mieszkańców i turystów.

Realizacja projektu obejmowała prace w zakresie:

1. Ukształtowania terenu i konstrukcji nawierzchni.

2. Wyznaczenia pola biwakowego.

3. Terenu rekreacyjnego.

4. Elementów małej architektury – wyposażenia terenu.

·         Ogrodzenie

·         Zadaszone zielone stoły

·         Krąg ogniskowy

·         Altany biesiadne z grillem

·         Plac taneczny

·         Oprawy oświetleniowe

·         Budki lęgowe

5. Szaty roślinnej

6. Remontu hangaru na łodzie

Powrót >>