Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej, a także odpowiadają za przyjęte zobowiązania. Inicjatywa lokalna może stanowić dla samorządów szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych, przynieść korzyści społeczne (większa odpowiedzialność za swoje otoczenie), jak również może być dla samorządów narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Podstawa prawna Inicjatywy Lokalnej:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVIII/183/20 dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

Niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym