Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu

Logo_UE

 

Brzeg Dolny,  dnia 05.02.2018 r.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym realizowany jest projekt pn. „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Gmina Brzeg Dolny realizuje projekt w partnerstwie z firmą Syntea S.A oraz z gminami: Dobroszyce i Wołów.  Liderem projektu jest Gmina Dobroszyce.

Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny wynosi 231 040,95 zł, a całkowita wartość projektu dla Gminy to:  243 191,88 zł. Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach objętych projektem poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i  nauczycieli,  mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

W ramach projektu  prowadzone będą zajęcia w następującym zakresie:

-uczniowie: zajęcia wyrównawcze i rozwijające, z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, językowych ( j. angielski i niemiecki),

-nauczyciele: wykorzystywanie narzędzi TIK i metody eksperymentu w procesie nauczania.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, poprzez udział w dodatkowych zajęciach/warsztatach/szkoleniach, zwiększą i uaktualnią swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe i edukacyjne, co w konsekwencji zwiększy jakość usług edukacyjnych oferowanych przez gminy objęte wsparciem.

Integralną częścią projektu jest doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.  W ramach projektu do szkoły SP 1 zostały już zakupione m.in. narzędzia TIK tj.: laptopy dla uczniów i nauczyciela, szafa do przechowywania laptopów, tablica interaktywna, kamera, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, oprogramowanie do zarządzania klasą, aparat fotograficzny, klocki lego do zajęć robotyki i programowania oraz wyposażenie do pracowni przyrodniczej obejmujące m.in. mikroskopy, wagi,  lupy, lornetki, teleskop, globusy, książki, mapy, plansze, odczynniki,  sprzęt laboratoryjny, laptop dla nauczyciela, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, radioodtwarzacz CD.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020