Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oficjalnego portalu informacyjnego Brzegu Dolnego www.brzegdolny.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Brzegu Dolnym i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym prowadzi następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)
Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Zagórska
 • E-mail: sekretarz@brzegdolny.pl
 • Telefon: +48 71 319 51 17

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej oraz architektonicznej. Można także zażądać dostępności w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów/ bariery architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego lub alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie w zakresie dostępności cyfrowej nie później, niż w ciągu 7 dni, a pozostałej w terminie 14 dni . Jeżeli dotrzymanie tych terminów nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu można złożyć skargę na takie działanie w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej do Prezesa Zarządu PEFRON.

Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wyżej procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Adres: ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
E-mail: um@brzegdolny.pl
Telefon: +48 71 319 51 17
Dostępność architektoniczna
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym znajduje się w dwóch budynkach przy ul. Kolejowej 29
i ul. Kolejowej 29A, 56-120 Brzeg Dolny.
Do budynku przy ul. Kolejowej 29 A tzw. „Oficyna” prowadzi 6 wejść oznaczonych literami A,B,C. Trzy wejścia znajdują się od strony parkingu, pozostałe trzy od strony dziedzińca Urzędu Miejskiego. Budynek trzy kondygnacyjny dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu B (szklane drzwi) w holu znajduje się winda.

Do budynku przy ul. Kolejowej 29 tzw. „Budynek Główny” prowadzą dwa wejścia wyposażone w podjazdy dla osób mających problemy z poruszaniem się. Budynek jest dwu kondygnacyjny.
Na I piętro prowadzą schody – brak podjazdu dla osób mających problemy z poruszaniem się. W budynku brak jest windy. W razie potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze budynku.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne są na parterze budynków.

Przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno–komunikacyjna

Brak dostępu na  stronie internetowej nagrania/pliku w polskim języku migowym dla osób głuchych nt. zakresu działalności Gminy.

Brak pętli indukcyjnych tj. systemu wspomagającego komunikację z osobami słabo słyszącymi.

Brak zdalnego dostępu online do usługi tłumaczenia języka migowego.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnej pomoc tłumacza dla osób niesłyszących
i głuchoniewidomych.

Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Brak możliwości wykorzystania komunikatorów internetowych w postaci komunikacji audiowizualnej.

Istnieje możliwość korzystania z poczty elektronicznej oraz przesyłania faksów i wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS  na telefony służbowe pracowników.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS,
  • odnośniki do najważniejszych części strony.
 • Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.
 • Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
 • Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Inne informacje i oświadczenia

Elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.