Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym, w ramach zadania pn. Remont i przebudowa zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym

 

Data rozpoczęcia: 24 stycznia 2013

Koszt całkowity: 1 177 219,80 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 625 742,92 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 551 476,88 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet: 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”)

Działanie:  4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”

 

Opis:

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki edukacyjnej (polegająca na przebudowie istniejących i budowie nowych ścieżek spacerowych w parku), stworzenie i zorganizowanie  przystanków dydaktyczno – przyrodniczych przy ścieżce edukacyjnej  oraz dostosowanie infrastruktury turystycznej do standardów europejskich.

Zakres projektu obejmował:

• budowę ścieżek parkowych o nawierzchni żwirowej mineralnej,

• budowę oświetlenia ścieżek,

• budowę drewnianej kładki pieszej na kanale wodnym w parku /rekonstrukcja kładki wg materiałów ikonograficznych,

• montaż ławek parkowych i koszy na śmieci,

• wyposażenie punktów dydaktyczno-przyrodniczych w słupki edukacyjne i tablice informacyjne,

• wyposażenie punktów widokowych w lunety panoramiczne i tablice informacyjne,

• oznakowanie trasy ścieżki edukacyjnej w kierunkowskazy i informatory.

Powrót >>