Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków

 

Data rozpoczęcia: I kwartał 2013

Koszt całkowity: 746 535,93  PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 456 593 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 289 942,93 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 25 lipca 2014 roku.  Przedmiotem projektu była budowa świetlicy wiejskiej w Żerkowie wraz z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Wykonano następujący zakres prac:

Budowa  budynku świetlicy

1. Roboty budowlane budynku (w tym m.in. budowa budynku wraz z ociepleniem; stolarka okienna i drzwiowa; tynki, posadzki)

2. Roboty instalacji elektrycznej (w tym przyłącze elektronenergetyczne do budynku, ogrzewanie elektryczne oraz oświetlenie zewnętrzne)

3. Roboty instalacji sanitarnej i wodnej (w tym przyłącza i instalacje) oraz instalacji wentylacji mechanicznej

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą i zjazdami

W ramach obsługi komunikacyjnej obiektu na terenie działki wykonane zostały dwa zjazdy
z drogi publicznej, ciągi piesze i jezdne oraz wykonane zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Na terenie przyległym do budynku świetlicy powstał również plac o nawierzchni betonowej dla imprez na wolnym powietrzu. Teren przynależny świetlicy wraz z terenem obsługi komunikacyjnej został ogrodzony i wyposażony w oświetlenie zewnętrzne.

Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej m.in. w sprzęt AGD, gastronomiczny oraz meble.

Powrót >>