Brzeg Dolny walczy ze smogiem

Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Brzeg Dolny

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy, na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła, wskazując w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych substancji powodujących obniżenie standardów jakościowych powietrza.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć działanie inwestycyjne, którego skutkiem jest wymiana kotła lub pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródło ciepła spełniające warunki opisane w niniejszym regulaminie;

2) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła wniosek lub Gminę;

3) Dotowanym – należy przez to rozumieć ostatecznego odbiorcę korzyści – osobę, której została przyznana dotacja z tytułu wymiany systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła;

4) Dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Brzeg Dolny

5) protokole odbioru końcowego – należy przez to rozumieć dokument podpisywany przez Dotowanego i przedstawiciela Dotującego, po dokonaniu odbioru wykonanego zadania.

4. Realizacja wniosków na dofinansowanie jest uzależniona od pozyskania przez Gminę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

 

Rozdział 2.

Zasady udzielania dotacji

§ 2.

1. Dotacja wypłacana jest ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

2. Dotację mogą uzyskać:

1) osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości (w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu tj. Wnioskodawcy);

2) wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni – dla pojedynczego budynku lub kilku budynków;

3) Gmina -wyłącznie w odniesieniu do komunalnego zasobu mieszkaniowego.

3. Dotacja udzielana jest na przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy, polegające na:

1) wymianie lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np.: paleniska i kotłownie   indywidualne,   kotłownie   dla   budynków   wielorodzinnych  dotyczy   wspólnot mieszkaniowych) na nowoczesne źródło ciepła:

a)    kotły gazowe

b)    kotły na lekki olej opałowy

c)    piece zasilane prądem elektrycznym

d)    kotły   na   paliwa   stałe   lub   biomasę   charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

2) likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą
(np.: paleniska i kotłownie   indywidualne,   kotłownie   dla   budynków   wielorodzinnych   –   dotyczy   wspólnot mieszkaniowych) poprzez podłączenie budynków do
lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej

3) likwidacji   lokalnych   źródeł   ciepła   zasilanych   paliwami   stałymi   lub   biomasą   poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):

a)    kolektory słoneczne

b)    pompy ciepła

c)    panele fotowoltaiczne

d)    przydomowe elektrownie wiatrowe

4. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane
w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.).

§ 3.

1. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w lokalu lub nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;

2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;

3) pieców objętych ochroną konserwatorską;

4) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 konieczne jest odłączenie pieca, kominka od przewodu kominowego, poświadczone opinią kominiarską.

3. Dofinansowaniem objęte będą urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności CE.

4. Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami
w wysokości do 50 % poniesionych wydatków przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

1) dla domu jednorodzinnego – 10 000,00 zł;

2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7 000,00 zł;

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4 000,00 zł.

5. Dotujący może zmniejszyć wysokość dofinansowania w sytuacji – jeśli podczas trwania ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji złożona zostanie duża liczba wniosków o udzielenie dotacji. W takim przypadku Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji będzie mógł uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami w wysokości do 40 % poniesionych wydatków przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

1) dla domu jednorodzinnego – 8.000,00 zł;

2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 5.600,00 zł;

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 3.200,00 zł.

§ 4.

1. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;

2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;

5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;

7) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);

8) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);

9) koszt zbiornika na ciepłą wodę użytkową;

10) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

11) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;

12) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

2. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01 stycznia 2017 r. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

3. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów niekwalifikowanych m.in. takich jak:

1) nadzór nad realizacją przedsięwzięcia;

2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;

3) roboty wykonane siłami własnymi przez Wnioskodawcę;

4) podatek od towarów i usług VAT jeżeli wnioskodawcą jest gmina.

§ 5.

Dotujący może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:

1) wycofanie złożonego wniosku lub odmowę podpisania umowy o dotację przez Dotowanego;

2) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy
w danym roku;

3) nie uzupełnienie niekompletnego wniosku w wyznaczonym przez Dotującego terminie.

§ 6.

Szczegółowe warunki przyznania dotacji:

1) dotacja dla Dotowanego na dany lokal mieszkalny lub daną nieruchomość o charakterze mieszkalnym przysługuje tylko raz;

2) dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel sfinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł – zakaz podwójnego dofinansowania;

3) dotacji nie udziela się na budynki w budowie oraz nieruchomości wykorzystywane sezonowo np. domki letniskowe;

4) warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest brak zadłużenia wobec Gminy Brzeg Dolny;

5) w odniesieniu do nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. EU L 352 z 24.12.2013 r. poz. 1).

 

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

§ 7.

1. Burmistrz ustala termin, miejsce składania wniosków i wzory dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.

2. Ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczane będą na stronie internetowej www.brzegdolny.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

3. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku, należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski o udzielenie i wypłatę dotacji rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza, zwana dalej „Komisją”, dokonując weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku.

5. Komisja może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku.

6. Po rozpatrzeniu i zweryfikowaniu wniosków złożonych w terminie, Dotujący zawiadomi Dotowanego o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

6. Komisja rozpatrzy wnioski w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków.

 

Rozdział 4.

Zasady rozliczenia dotacji

§ 8.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w celu rozliczenia dotacji Dotowany, w terminie określonym w umowie, przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji, do którego załącza:

1) faktury, rachunki wystawione na Wnioskodawcę potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem zapłaty, związane z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne;

2) protokół odbioru końcowego potwierdzający m.in. likwidację wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w tej nieruchomości zasilanych paliwem stałym lub biomasą oraz wykonanie nowoczesnego źródła z zachowaniem wymogów stawianych prawem lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

3) wszystkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i zaświadczenia o możliwości użytkowania zamontowanych urządzeń.

§ 9.

1. Wysokość środków finansowych na dotacje określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. Kompletne wnioski zweryfikowane pozytywnie, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na limit dostępnych środków, będą umieszczone na liście rezerwowej.

2. Dotowany, któremu udzielono dotacji celowej, zobowiązany jest do utrzymania efektu ekologicznego przedsięwzięcia, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

3. Dotujący zastrzega sobie prawo:

1) komisyjnego odbioru wykonanego przedsięwzięcia;

2) odstąpienia od umowy, w przypadku stwierdzenia, że Dotowany nie zakończył realizacji zadania, na które została udzielona dotacja lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie;

3) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed i w trakcie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od daty otrzymania dotacji;

4) wezwania Dotowanego w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie niniejszych zasad,

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu, w postaci urządzeń nie spełniających wymogów określonych w zasadach.

 

§ 10.

1. Z chwilą rozwiązania umowy najmu lub sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego, Dotowany zobowiązany jest pozostawić w nim dofinansowane urządzenia i instalacje w stanie technicznej sprawności oraz:

1) wpisać w treści aktu notarialnego konieczność utrzymania dofinansowanego przedsięwzięcia;

2) w przypadku wynajmu nieruchomości Właściciel nieruchomości zobowiąże się oświadczeniem do utrzymania dofinansowanego przedsięwzięcia i zobowiązania każdoczesnego najemcy do jego utrzymania.

2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Regulamin o pobrania – plik pdf

 

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie warunki techniczne muszą spełniać urządzenia grzewcze objęte dofinansowaniem?

Zgodnie z § 3. ust. 3. Regulaminu – przyjętego uchwałą nr XXXVIII/207/18 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 marca 2018 r. :
Dofinansowaniem objęte będą urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności CE.

Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW we Wrocławiu, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Labor
  • atorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpy
  • lających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne L
  • aboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.„THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń
  • Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o rozliczenie dotacji
2 wniosek o udzielenie dotacji celowej
Instrukcja wypełniania wniosku
Druk nr 1 ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Druk nr 2 PEŁNOMOCNICTWO
Druk nr 3 oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła
Druk nr 4 oświadczenie o dostarczeniu opinii osoby uprawnionej